O nás

Navigace

Kdo jsme?      Čemu věříme?     O co nám jde?     Jak se lišíme od některých církvi?     Čím se lišíme od sekt?     Jak se s námi seznámit?

Kdo jsme?

První Křesťanské sbory vznikaly v 19. století v Anglii. Obřady a jiné prvky v tradičních církvích měly za následek, že návštěva kostela se u mnoha lidí stala pouze věcí zvyku a víra ve všedním životě nehrála žádnou roli.

Křesťané, kteří byli pevně přesvědčeni o věrohodnosti i aktuálnosti Bible a sami přijali do života Ježíše Krista jako osobního Spasitele a Pána, toužili po změně této situace a po návratu k prosté křesťanské praxi, jak zachycuje biblický Nový zákon.

Křesťanské sboryZa jediné měřítko učení i života pokládali Bibli, kterou přijímali jako úplné a bezchybné Boží slovo. Toto hnutí se rychle šířilo a dnes jsou Křesťanské sbory zastoupeny ve většině evropských zemí i na ostatních kontinentech. Na začátku dvacátého století vznikaly první sbory i na území dnešní České Republiky. Komunistický režim jejich činnost zpočátku zakázal, ale od roku 1956 jsou Křesťanské sbory státem uznány jako církev.

Sbor v Třebovicích vznikl v roce 1999 jako třetí Křesťanský sbor v Ostravě. Další sbory jsou v Kunčičkách a v Zábřehu.  Více se dozvíte na webu Křesťanských sborů, kde můžete najít například adresář dalších sborů v ČR, záznamy z konferencí, a mnoho dalšího.

Čemu věříme?

Bible ve svém původním znění je pro nás spolehlivým a úplným Božím Slovem. Je nejvyšší autoritou pro naše životy. Z poselství Bible chápeme následující významné pravdy:Golgota

  • Bůh vždy byl a navždy bude existovat. Je Stvořitelem hmoty, času, prostoru i všeho duchovního jsoucna.
  • Bůh je láska, miluje všechny lidi.
  • Každý člověk je však od Boha odloučen pro svůj hřích a není schopen vlastním úsilím získat Boží přízeň.
  • Ježíš Kristus je Božím Synem. Bůh ho poslal na tento svět, aby napravil hříchem narušený vztah člověka s Bohem. Když se Ježíš narodil na této zemi, byl plně Bohem i člověkem v jedné osobě. Nikdy nezhřešil, a proto se mohl stát Spasitelem.
  • Zemřel na kříži za hříchy všech lidí všech dob. Bůh Otec ho vzkřísil z mrtvých a nyní je v jeho přítomnosti.
  • Kdokoli může získat odpuštění hříchů a nový, věčný život pokáním (tj. upřímnou lítostí na hříchem a odvrácením se od něho) a osobním přijetím Pána Ježíše Krista a Jeho obětí na kříži.
  • Pokud se člověk skrze víru nesmíří s Bohem, zůstane navždy v odloučení od Boha. Nesmrtelnost duše člověka a konečný Boží soud po vzkříšení jsou z Bible zřejmé.

O co nám jde?

Z lásky a vděčnosti vůči Bohu chceme svůj život žít k Jeho oslavě a tak jemu jako Stvořiteli a Spasiteli přinášet čest a slávu.

Usilujeme o to, abychom jako křesťané stále rostli ve víře a v poznání Boha a budovali svůj charakter podle Božích představ uvedených v Bibli.

Lidi kolem sebe chceme seznamovat s Boží nabídkou smíření a nového, smysluplného, věčného života.

Jak se lišíme od některých církví?

Naše shromáždění probíhají bez důrazu na zvláštní obřady. Je pro nás důležitý stálý osobní život s Bohem u každého křesťana. Nemáme kněze ani kazatele, který by byl odpovědný za duchovní záležitosti sboru. Každý křesťan má od Boha určité duchovní i přirozené obdarování, kterým může sloužit ostatním. Odpovědnost za místní sbor nesou jmenovaní bratří, které nazýváme "starší sboru".

Nekřtíme malé děti. Křest představuje určitou formu vědomého vnějšího vyznání o niterném odevzdání Kristu, a proto křtíme ty, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako ve svého Spasitele.

Nevybíráme členské příspěvky ani nedostáváme finanční podporu od státu. Všechny náklady jsou kryty dobrovolnými dary příslušníků a přátel sboru.

Čím se lišíme od sekt?

Nepovažujeme se za jedinou pravou nebo samospasitelnou církev. Odpuštění hříchů a záchrana pro věčnost jsou věcí vztahu každého člověka s osobou Ježíše Krista a nevážou se na určitou církev.

Nemáme vůdce, který by vydával všeobecně závazné pokyny. Za hlavu a Pána církve považujeme Ježíše Krista.

Udržujeme přátelské kontakty a příležitostně spolupracujeme s řadou jiných církvi.

Jak se s námi můžete seznámit?

Shromáždění se konají každou neděli od 9:30 hod ve sborovém domě na Provozní ulici 5362, Ostrava-Třebovice.

Náplň shromáždění tvoří především přemýšlení o různých otázkách života na základě Bible, dále písně, modlitby a další příspěvky. Po skončení je vždy příležitost k neformálním osobním rozhovorům.

V menších skupinách se pravidelně setkáváme při studiu Bible ve sborovém domě i v domácnostech. Účast na těchto setkáních je nezávazná a přístupná pro každého. Hosté jsou u nás srdečně vítání. 

O těchto i dalších aktivitách sboru se dočtete v sekci: Co se u nás děje.

 

Pokud máte další otázky, neváhejte nás kontaktovat.